Аспірантура, докторантура

Інститут іноземної філології здійснює підготовку висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів в аспірантурі й докторантурі за такими спеціальностями:

-10.02.01 - Російська література

-10.02.02 - Російська мова (аспірантура, докторантура)

-10.02.04 - Германські мови

-10.02.05 - Романські мови

-10.02.15 - Загальне мовознавство

-10.02-17 - Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

-13.00.02 - Теорія і методика навчання (зарубіжна література) (аспірантура, докторантура)

Вступники до аспірантури складають конкурсні іспити зі спеціальності, філософії, однієї з іноземних мов в обсязі діючої програми для вищих навчальних закладів.

До вступних іспитів допускаються кандидати, які пройшли обов‘язкову співбесіду з майбутнім науковим керівником та отримали позитивну оцінку на поданий реферат з тематики майбутньої наукової роботи.

Для вступу до аспірантури подаються такі документи:

1. Заява на ім‘я ректора університету.

2. Особовий листок з обліку кадрів, завірений печаткою за місцем роботи або навчання, та три фотокартки 3х4.

3. Копія диплому про закінчення вищого навчального закладу з копією залікової відомості.

4. Реферат з обраної наукової спеціальності.

5. Список опублікованих наукових праць та винаходів.

6. Виписка з протоколу засідання ради вузу (факультету) для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення навчального закладу.

7. Посвідчення про складання кандидатських іспитів для осіб, які їх склали.

8. Довідки з місця роботи (із зазначенням посадового окладу), а також з місця постійного проживання.

9. Довідка з податкової інспекції за місцем проживання (за формою встановленого зразка).

10. Паспорт та військовий квиток подаються особисто вступником до аспірантури.

Для вступу в докторантуру подаються такі документи:

1. Заява.

2. Особовий листок з обліку кадрів з автобіографією.

3. Розгорнутий план докторської дисертації.

4. Наукова доповідь (до 50 стор.) з теми докторської дисертації.

5. Список опублікованих робіт.

6. Відбитки основних наукових праць (монографія, підручник, навчальний посібник, статті, брошури та ін.).

7. Копія диплома кандидата наук.

8. Копія атестата доцента.

9. Клопотання з місця роботи про прийом до докторантури.

10. Характеристика-рекомендація з місця роботи із зазначенням номера протоколу та дати засідання Вченої ради вузу.