Звітна конференція

22-26 травня 2023 року
на факультеті іноземної філології проходила щорічна звітно-наукова конференція
“Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету”
за підсумками наукових досліджень викладачів, докторантів та аспірантів
Українського державного університету імені Михайла Драгоманова у 2022 році.

01

23 травня відбулося факультетське пленарне засідання, на якому учасників привітала декан факультету іноземної філології доктор філологічних наук, професор Алла Зернецька.

На зустрічі прозвучали доповіді к. пед. н., доц. А. Мельник “«Я не боюсь!»: вивчення повісті Ніла Ґеймана «Кораліна» крізь призму антифобіального дискурсу”, к. філол. н., доц. І. Аскерової “Лінгвістика емоцій: сучасні полоністичні студії” та Л. Вдовиченко “Терміни-епоніми у французькій філософській термінології”.

Після наукової дискусії проф. С. Матвєєва та доц. Є. Артьомова представили інформацію про результати й перспективи наукової та міжнародної діяльності колективу факультету.

24 травня 5 секцій провели засідання.

На засіданні секції “Слов’янські мови у лінгвокультурологічному аспекті” (кафедра слов’янських мов) під головуванням завідувача кафедри слов’янських мов, д.філол.н., проф. Ю. Кравцової були присутні всі науково-педагогічні працівники, докторанти й аспіранти кафедри. Учасники конференції виступили з цікавими науковими доповідями, які викликали багато запитань до доповідачів і жваве обговорення найсучасніших мовознавчих проблем славістики.

03

На засіданні секції “Східні мови у лінгвокультурологічному аспекті” (кафедра східних мов та методики викладання східних мов) виступили викладачі кафедри, доповіді яких торкалися важливих проблем сучасного сходознавства та методики викладання східних мов і розкривали питання особливостей перекладу турецької безеквівалентної лексики (доц. Л. Хіценко), формування сучасного арабського літературного словника (ст. викл. Ю. Зуєв), психолого-педагогічних особливостей опанування китайською ієрогліфікою (викл. М. Лавренчук), сприйняття часу у східних та західних культурах (асист. А. Подзигун) та ін.

04

Під час засідання секції “Актуальні проблеми вивчення літератури в школі і виші” (кафедра методики викладання світової літератури) виступили викладачі й аспіранти кафедри. Доповіді науковців були присвячені важливим проблемам сучасної літературної освіти, зокрема можливостям літературної освіти у посттравматичному зростанні школярів (проф. О. Ісаєва), формуванню оптимістичного світосприйняття у процесі вивчення літератури (проф. Ж. Клименко), формуванню історичної пам'яті майбутніх учителів засобами української літератури (доц. О. Чепурко) та ін.

05

Виступи на секції “Лінгвістичні та методичні аспекти дослідження мовних одиниць різних рівнів” (кафедра загального мовознавства і германістики) були присвячені найактуальнішим питанням сучасного загального мовознавства та германістики, під час яких обговорили особливості етномовної свідомості британців та східних слов’ян (на прикладі сигнифікативних артефактів-міфологем) (проф. Т. Толчеєва), когнітивна сутність семантичних універсалій крізь призму знакової теорії (доц. О. Балабан), ергоніми з елементами графічної трансформації: структурно-семантичний та прагматичний аспекти ергоніми з елементами графічної трансформації: структурно-семантичний і прагматичний аспекти (доц. Ю. Позніхіренко), малоформатний текст у віртуальному дискурсі: комунікативний вимір (доц. О. Машкіна), скорочення та абревіатури у текстах електронної комунікації сучасної німецької мови (ст. викл. В. Сокорчук), особливості використання технології ‘‘мозковий штурм’’ на заняттях англійської мови зі студентами-філологами 2 курсу (ст. викл. М. Деревянко), неологізми в німецькомовному сленгу (викл. Т. Коваль). Як завжди до активної участі у роботі секції долучились докторанти і аспіранти кафедри зі своїми дослідженнями теолінгвістики (докторант доц. С. Кот), інновацій-іспанізмів (асп. А. Лук’янова), суфіксальних новоутворень (асп. М. Саттарова) та ін.

06

На секційному засіданні “Актуальні проблеми та напрями сучасної лінгвістики: теорія і практика” (кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням) були представлені актуальні проблеми лексикології, синтаксису, компаративістики, лексикографії та новітніх методів у викладанні іноземних мов. Зокрема, значну увагу приділено різноаспектному вивченню лінгвістичних засобів у прозових творах; особливостям сучасної лексикографії; методам критичного мислення на заняттях з іноземних мов; використанню неологічної лексики; дослідженням німецьких запозичень; модернізації іншомовної підготовки студентів; проблемам та перспективам цифровізації та ін. Усі виголошені доповіді були інформативними; використовувався творчий підхід, зокрема презентації, які спонукали до наочного сприйняття матеріалу та викликали наукову дискусію. Викладачами була створена доброзичлива творчо-наукова атмосфера у віртуальному просторі.

07

25 травня відбулися засідання 4 секцій.

На засіданні секції “Когнітивно-прагматичні аспекти англійської мови” (кафедра англійської філології) з доповідями виступили викладачі кафедри: доц. А. Тамразян, доц. Л. Калитюк, доц. Л. Ганецька, доц. Т. Макухіна, доц. В. Ліпатов, доц. А. Іщук, доц. Г. Лебединець, доц. Д. Бегека, доц. О. Вейко, ст. викл. О. Керножицька. Також заслухали виступи молодих науковців – аспірантів та здобувачів кафедри: Н. Плюту та Н. Береговенко.

08

Презентації, представлені на засіданні секції “Актуальні проблеми прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу” (кафедра прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу), розкривали актуальні аспекти прикладної лінгвістики (доц. Н. Маштакова “Національно-маркований компонент в контексті корпусу фразеологічних одиниць”; доц. Ю. Орлова “Теоретичні засади дослідження семантико-синтаксичних залежностей у сучасному мовознавстві”; ст. викл. О. Кравченко “Critical thinking and assessment”), порівняльного мовознавства (доц. І. Вайноренє “Каузальна домінанта ЕФЕКТ в німецькій та українській мовах: пропозиційно-змістове наповнення вертеральних типів”), перекладу (проф. Н. Леміш “Потенційно універсальні риси перекладу: Д- і Ц-універсалії”; проф. С. Матвєєва “BLEU for evaluating the quality of translation”; доц. Н. Сафонова “Лексикографічна теорія і практика: між узусом і нормою (в аспекті прикладного перекладознавства)”). Найбільшу зацікавленість учасників засідання викликала доповідь доц. П. Шопіна, яку науковець присвятив аналізу особливостей перекладу офіційних документів для благодійних організацій, які допомагають українським біженцям.

09

На засіданні секції “Поетика і аксіологія літератури: проблеми дослідження і викладання” (кафедра світової літератури та теорії літератури) було прослухано доповіді, заявлені у програмі секції, а також схвалено науковий звіт аспіранта Н. Односум за піврічний період з жовтня 2022 р. по травень 2023 р.

10

Під час засідання секції “Інноваційні технології у викладанні іноземних мов” (кафедра методики викладання іноземних мов) до уваги присутніх були представлені доповіді, які якнайкраще відповідали обраному напрямку: доц. В. Ніколаєнко “Способи використання сервісу Edublogs для навчання англійської мови студентів-філологів”; доц. Л. Александрова “Використання інтернет-ресурсів у процесі формування професійної компетентності майбутніх викладачів англійської мови”; доц. А. Вітченко “Переваги та недоліки використання Google Forms для створення онлайн-тестувань” та інші. Секційне засідання стало для всіх присутніх слушною нагодою розширити свій фаховий та науковий кругозір.

26 травня завершила конференцію секція “Виклики сучасної лінгвістичної парадигми: міждисциплінарна, міжкультурна, міжмовна взаємодія” (кафедра романо-германської філології). Доповіді учасників відображали ґрунтовний підхід до досліджень актуальних питань сучасної лінгвістики.

11

Програму засідань можна завантажити
ТУТ